پرش به محتوا

ایتالیا شهرلرین نۆفوسا گؤره سیرالانماسی

ویکی‌پدیادان، آچیق بیلیک‌لیک‌دن


میلان
ناپول
روم
تورین
پالرمو
جنوا
بولونیا
فلورانس
باری (ایتالیا)
کاتانیا
ونیز
ورونا
مسینا
پادووا
تریسته
تارانتو

[۱]

City Population
January 1, 2014
Area
(km2)
Density
(inh./km2)
میلان 6,623,798 4,450.11 1,488
ناپول 5,294,546 3,116.52 1,699
روم 4,447,881 3,340.41 1,332
تورین 1,865,284 1,328.40 1,404
ونیز-پادووا 1,645,900 2,063.44 768
فلورانس 1,485,030 2,124.22 699
باری (ایتالیا) 1,257,459 2,194.62 573
پالرمو 1,183,084 1,237.26 956
بولونیا 1,050,000 1,034.18 670
کاتانیا 988,240 771.32 1,281
برشا 924,090 1,287.18 718
جنوا 861,318 721.81 1,193
مسینا-رجو کالابریا 828,507 1,405.42 590
ریمینی 748,352 927.20 807
مودنا 588,998 964.48 611
ورونا 583,069 862.26 676
پیزا-لیورنو 571,559 1,079.84 529
پسکارا 529,070 979.88 540
Versilia 522,092 696.73 749
ویچنزا 480,392 691.38 695
کالیاری 452,816 895.28 506
تارانتو 439,730 1,000.65 439
تریسته 409,905 572.58 716
آنکونا 408,358 854.48 478
پروجا 348,952 1,135.07 307
لچه 345,476 768.65 449
رجو نل امیلیا 307,817 658.75 467
پارما 305,826 682.46 448


Rank (in 2011) City 1981 Census 1991 Census 2001 Census 2011 Census Region
1 روم 2,840,259 2,775,250 2,546,804 2,617,175 لاتزیو
2 میلان 1,604,773 1,369,231 1,256,211 1,242,123 لمباردی
3 ناپول 1,212,387 1,067,365 1,004,500 962,003 کامپانیا
4 تورین 1,117,154 962,507 865,263 872,367 پیمونت
5 پالرمو 701,782 698,556 686,722 657,651 سیسیل
6 جنوا 762,895 678,771 610,307 586,180 لیگوریا
7 بولونیا 459,080 404,378 371,217 381,337 امیلیا-رومانیا
8 فلورانس 448,331 403,294 356,118 358,079 توسکانی
9 باری (ایتالیا) 371,022 342,309 316,532 315,933 پولیا (ایتالیا)
10 کاتانیا 380,328 333,075 313,110 293,902 سیسیل
11 ونیز 346,146 309,422 271,073 261,362 ونتو
12 ورونا 265,932 255,824 253,208 260,172 ونتو
13 مسینا 260,233 231,693 252,026 243,262 سیسیل
14 پادووا 234,678 215,137 204,870 206,192 ونتو
15 تریسته 252,369 231,100 211,184 202,123 فریولی ونتزیا جولیا
16 تارانتو 244,101 232,334 202,033 200,154 پولیا (ایتالیا)
17 برشا 206,661 194,502 187,567 189,902 لمباردی
18 پراتو 160,220 165,707 172,499 185,456 توسکانی
19 رجو کالابریا 173,486 177,580 180,353 180,817 کالابریا
20 مودنا 180,312 176,990 175,502 179,149 امیلیا-رومانیا
21 پارما 179,019 170,520 163,457 175,895 امیلیا-رومانیا
22 پروجا 142,348 144,732 149,125 162,449 اومبریا
23 رجو نل امیلیا 130,376 132,030 141,877 162,082 امیلیا-رومانیا
24 لیورنو 175,741 167,512 156,274 157,052 توسکانی
25 راونا 138,034 135,844 134,631 153,740 امیلیا-رومانیا
26 فوجا (شهر) 156,467 156,268 155,203 152,747 پولیا (ایتالیا)
27 کالیاری[۲] 233,848 204,237 164,249 149,576 ساردینیا
28 ریمینی 127,813 127,960 128,656 143,321 امیلیا-رومانیا
29 سالرنو 157,385 148,932 138,188 139,019 کامپانیا
30 فرارا 149,453 138,015 130,992 135,369 امیلیا-رومانیا
31 ساساری 119,596 122,339 120,729 130,658 ساردینیا
32 سیراکوز 117,615 125,941 123,657 123,850 سیسیل
33 پسکارا 131,330 122,236 116,286 123,077 ابروتزو
34 مونتزا 123,145 120,651 120,204 122,712 لمباردی
35 لاتینا 93,738 106,203 107,898 119,804 لاتزیو
36 برگامو 122,142 114,936 113,143 119,551 لمباردی
37 فورلی 110,806 109,541 108,335 118,167 امیلیا-رومانیا
38 جیوگلیانو 44,220 60,096 97,999 117,963 کامپانیا
39 ترنتو 99,179 101,545 104,946 116,298 ترنتینو آلتو آدیجه
40 ویچنزا 114,598 107,454 107,223 115,927 ونتو
41 ترنی 111,564 108,248 105,018 113,324 اومبریا
42 نووارا 102,086 101,112 100,910 105,024 پیمونت
43 بولتسانو 105,180 98,158 94,989 104,029 ترنتینو آلتو آدیجه
44 پیاچنزا 109,039 102,268 95,594 103,206 امیلیا-رومانیا
45 آنکونا 106,498 101,285 100,507 102,997 مارکه
46 آرتزو 92,105 91,626 91,589 100,212 توسکانی
47 آندریا (ایتالیا) 84,661 90,063 95,653 100,086 پولیا (ایتالیا)
48 اودینه 102,021 99,189 95,030 99,627 فریولی ونتزیا جولیا
49 چزنا 89,455 88,487 90,948 97,056 امیلیا-رومانیا
50 لچه 91,289 100,884 83,303 95,520 پولیا (ایتالیا)
51 لا اسپتزیا 115,392 101,442 91,391 95,378 لیگوریا
52 پزارو 90,412 88,713 91,086 95,011 مارکه
53 آلساندریا 100,523 90,753 85,438 94,974 پیمونت
54 بارلتا 83,453 89,527 92,094 94,459 پولیا (ایتالیا)
55 کاتانزارو 100,832 96,614 95,251 93,124 کالابریا
56 پیستویا 92,274 87,830 84,274 90,288 توسکانی
57 بریندیزی 89,786 95,383 89,081 89,780 پولیا (ایتالیا)
58 پیزا 104,509 98,928 89,694 88,217 توسکانی
59 توره دل گرکو 103,605 101,361 90,607 87,197 کامپانیا
60 کومو 95,571 87,059 78,680 85,263 لمباردی
61 لوکا (ایتالیا) 91,246 87,100 81,862 84,939 توسکانی
62 گیدونیا مونتچلیو 50,816 57,473 67,516 83,736 لاتزیو
63 پوتزولی 69,861 75,142 78,754 83,459 کامپانیا
64 ترویزو 87,696 83,598 80,144 82,807 ونتو
65 مارسالا 79,175 80,177 77,784 82,774 سیسیل
66 گروستو 69,523 71,257 71,263 81,928 توسکانی
67 بوستو آرسیتسیو 79,728 77,094 75,916 81,760 لمباردی
68 وارزه 90,527 85,687 80,511 81,579 لمباردی
69 سستو سان جووانی 95,833 86,721 78,850 81,130 لمباردی
70 کازوریا 68,521 79,707 81,888 79,562 کامپانیا
71 کسرتا 66,318 69,027 75,208 78,693 کامپانیا
72 گلا 74,806 72,535 72,774 77,360 سیسیل
73 آسته 77,681 73,557 71,276 76,534 پیمونت
74 چینسلو بالسامو 80,757 76,262 72,050 75,150 لمباردی
75 راگوسا 64,492 67,535 68,956 73,743 سیسیل
76 لاکوئیلا 63,678 66,813 68,503 72,511 ابروتزو
77 کرمونا 80,929 74,113 70,887 72,147 لمباردی
78 کووارتو سنت النا 43,896 61,636 68,040 71,779 ساردینیا
79 لامتزیا ترمه 63,989 70,114 70,501 71,286 کالابریا
80 پاویا 85,029 76,962 71,214 71,142 لمباردی
81 فیومیچینو 37,492 41,342 50,535 70,985 لاتزیو
82 ماسا 65,687 66,737 66,769 70,973 توسکانی
83 تراپانی 71,927 69,497 68,346 70,622 سیسیل
84 آپریلیا (لاتینا) 37,807 47,037 56,028 70,349 لاتزیو
85 کزنتزا 106,801 86,664 72,998 70,068 کالابریا
86 آلتامورا 51,346 57,874 64,167 70,023 پولیا (ایتالیا)
87 ایمولا 60,661 62,567 64,348 69,116 امیلیا-رومانیا
88 کارپی (مودنا) 60,614 60,715 61,476 69,021 امیلیا-رومانیا
89 پوتنزا 64,358 65,714 69,060 68,297 باسیلیکاتا
90 کارارا 68,702 67,197 65,034 65,573 توسکانی
91 قاستلاماره دی استابیا 70,685 68,733 66,929 64,506 کامپانیا
92 ویارجو 58,263 57,514 61,103 64,503 توسکانی
93 فانو (ایتالیا) 52,116 53,909 57,529 64,100 مارکه
94 آفراگولا 57,367 60,065 62,319 63,981 کامپانیا
95 وجوانو 65,179 60,384 57,450 63,700 لمباردی
96 ویتربو 57,632 58,380 59,308 63,597 لاتزیو
97 ویتوریا (ایتالیا) 51,240 55,280 55,317 63,332 سیسیل
98 ساونا 75,353 67,177 59,907 62,553 لیگوریا
99 بنونتو 62,636 62,561 61,791 62,035 کامپانیا
100 کروتون 58,262 59,001 60,010 61,798 کالابریا
101 پومتزیا 29,925 37,512 43,960 61,106 لاتزیو
102 ماترا 50,712 54,919 57,785 60,818 باسیلیکاتا
103 کالتانیستا 61,146 61,319 61,438 60,267 سیسیل
104 مولفتا 65,625 66,839 62,546 60,159 پولیا (ایتالیا)
105 مارانو دی ناپولی 41,571 47,961 57,448 59,472 کامپانیا
106 آقریجنتو 51,325 55,283 54,619 59,175 سیسیل
107 لنیانو 49,687 50,018 53,797 59,147 لمباردی
108 چرینیولا 50,819 55,052 57,366 59,103 پولیا (ایتالیا)
109 مونکالیری 64,035 59,700 53,350 58,320 پیمونت
110 فولینو 52,551 53,202 51,130 58,162 اومبریا
111 فائنتسا 55,167 54,139 53,641 58,150 امیلیا-رومانیا
112 مانفردونیا 53,030 58,318 57,704 57,455 پولیا (ایتالیا)
113 سانرمو 61,170 56,003 50,608 56,962 لیگوریا
114 تیولی (ایتالیا) 50,985 52,372 49,342 56,531 لاتزیو
115 بیتونتو 49,714 53,772 56,929 56,462 پولیا (ایتالیا)
116 آولینو 56,892 55,662 52,703 56,339 کامپانیا
117 باقریا 40,076 47,085 50,854 56,336 سیسیل
118 آچرا 36,052 41,311 45,688 56,177 کامپانیا
119 البیا 30,787 41,095 45,366 56,066 ساردینیا
120 کونیو 55,875 55,794 52,334 55,714 پیمونت
121 آنتسیو 27,169 33,497 36,952 55,413 لاتزیو
122 سن سورو 54,205 55,085 55,861 55,321 پولیا (ایتالیا)
123 مودیکا 47,537 50,529 52,639 55,196 سیسیل
124 ترامو 51,092 51,756 51,023 54,957 ابروتزو
125 بیشلیه 46,538 47,408 51,718 54,847 پولیا (ایتالیا)
126 ارکولانو 58,310 61,233 56,738 54,779 کامپانیا
127 سیئنا 61,989 56,956 52,625 54,543 توسکانی
128 کیتی (ایتالیا) 54,927 55,876 52,486 54,305 ابروتزو
129 پوتیچی 80,410 68,980 60,218 53,981 کامپانیا
130 ترانی 44,510 50,429 53,139 53,940 پولیا (ایتالیا)
131 ولتری 41,213 43,423 48,236 53,544 لاتزیو
132 کاوا د تیرنی 50,667 52,502 52,616 53,520 کامپانیا
133 آچیرئاله 48,493 46,199 50,190 53,122 سیسیل
134 روویقو 52,218 52,472 50,289 52,793 ونتو
135 چیویتاوکیا 49,389 51,201 50,032 52,294 لاتزیو
136 قالاراته 47,259 44,977 46,361 51,751 لمباردی
137 پوردنونه 52,094 50,192 49,122 51,723 فریولی ونتزیا جولیا
138 آورسا 56,425 54,032 53,369 51,631 کامپانیا
139 مونته سیلوانو 29,240 35,153 40,700 51,565 ابروتزو
140 ماتزارا دل ولو 43,748 47,750 50,377 51,492 سیسیل
141 اسکولی پیچنو 54,298 53,591 51,375 51,168 مارکه
142 باتیپالیا 40,797 47,139 50,359 51,133 کامپانیا
143 کامپوباسو 48,291 50,941 50,762 50,916 مولیز
144 اسکافاتی 34,061 40,710 47,082 50,794 کامپانیا
145 کاسالنوو دی ناپولی 21,033 33,827 47,940 50,724 کامپانیا
146 رو (ایتالیا) 50,666 51,848 50,246 50,686 لمباردی
147 کیوجا 53,470 53,179 51,779 50,674 ونتو
148 اسکاندیچی 54,038 53,523 50,136 50,309 توسکانی
149 کولنیو 46,578 47,161 46,641 50,135 پیمونت
  1. ^ http://www.cityrailways.net/studi-e-tecnica/2014/12/22/urban-outlook-2015.html
  2. ^ Cagliari metropolitan area