شابلون:Infobox religious building

ویکی‌پدیادان، آچیق بیلیک‌لیک‌دن

an infobox for articles about religious buildings (churches, mosques, synagogues, temples, etc.)

پارامترهای الگو[شابلون دیتانی دَییشدیر]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
building_namebuilding_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
native_namenative_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
native_name_langnative_name_lang

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
childchild

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
religious_affiliationreligious_affiliation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_uprightimage_upright

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
altalt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
captioncaption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_typemap_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
coordinatescoordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_sizemap_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_altmap_alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_reliefmap_relief

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
reliefrelief

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_captionmap_caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
locationlocation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
localelocale

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
geogeo

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
deitydeity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
riterite

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
traditiontradition

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
sectsect

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
festivalsfestivals

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
festivalfestival

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
cerclecercle

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
sectorsector

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
municipalitymunicipality

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
districtdistrict

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
territoryterritory

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
prefectureprefecture

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
statestate

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
provinceprovince

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
regionregion

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
countrycountry

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
administrationadministration

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
consecration_yearconsecration_year

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
organisational_statusorganisational_status

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
organizational_statusorganizational_status

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
statusstatus

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
functional_statusfunctional_status

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
heritage_designationheritage_designation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
leadershipleadership

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ownershipownership

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
governing_bodygoverning_body

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
bhattarakabhattaraka

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
patronpatron

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
websitewebsite

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
coordinates_footnotescoordinates_footnotes

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
categorycategory

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
architectarchitect

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
architecture_typearchitecture_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
architecture_stylearchitecture_style

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
founded_byfounded_by

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
creatorcreator

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
funded_byfunded_by

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
general_contractorgeneral_contractor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
establishedestablished

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
groundbreakinggroundbreaking

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
completedcompleted

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
year_completedyear_completed

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
construction_costconstruction_cost

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
date_demolisheddate_demolished

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
date_destroyeddate_destroyed

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
facade_directionfacade_direction

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
capacitycapacity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
lengthlength

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
widthwidth

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_navewidth_nave

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
interior_areainterior_area

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
height_maxheight_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dome_quantitydome_quantity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dome_height_outerdome_height_outer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dome_height_innerdome_height_inner

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dome_dia_outerdome_dia_outer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dome_dia_innerdome_dia_inner

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
minaret_quantityminaret_quantity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
minaret_heightminaret_height

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
spire_quantityspire_quantity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
spire_heightspire_height

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
site_areasite_area

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
temple_quantitytemple_quantity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
monument_quantitymonument_quantity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
shrine_quantityshrine_quantity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
materialsmaterials

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
elevation_melevation_m

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
elevation_ftelevation_ft

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
inscriptionsinscriptions

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
elevation_footnoteselevation_footnotes

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
nrhpnrhp

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
embeddedembedded

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
modulemodule

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designateddesignated

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
addedadded

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
refnumrefnum

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1designation1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
delisted1_datedelisted1_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_offnamedesignation1_offname

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_typedesignation1_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_criteriadesignation1_criteria

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_datedesignation1_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_parentdesignation1_parent

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_numberdesignation1_number

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_free1namedesignation1_free1name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_free1valuedesignation1_free1value

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_free2namedesignation1_free2name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_free2valuedesignation1_free2value

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_free3namedesignation1_free3name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation1_free3valuedesignation1_free3value

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2designation2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
delisted2_datedelisted2_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_offnamedesignation2_offname

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_typedesignation2_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_criteriadesignation2_criteria

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_datedesignation2_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_parentdesignation2_parent

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_numberdesignation2_number

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_free1namedesignation2_free1name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_free1valuedesignation2_free1value

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_free2namedesignation2_free2name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_free2valuedesignation2_free2value

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_free3namedesignation2_free3name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
designation2_free3valuedesignation2_free3value

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
footnotesfootnotes

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
specificationsspecifications

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
architecturearchitecture

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
nocat_wdimagenocat_wdimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری