ماژول:Taxonbar

ویکی‌پدیا، آچیق بیلیک‌لیک‌دن
پرش به ناوبری پرش به جستجو

توضیحات این پودمان می‌تواند در ماژول:Taxonbar/توضیحات قرار گیرد.

require('Module:No globals')

local conf = require( "Module:Taxonbar/conf" )
local TaxonItalics = require("Module:TaxonItalics") -- use a function from Module:TaxonItalics to italicize a taxon name

local function getIdsFromWikidata( item, property )
	local ids = {}
	if not item.claims[property] then
		return ids
	end
	for _, statement in pairs( item.claims[property] ) do
		if statement.mainsnak.datavalue then
			table.insert( ids, statement.mainsnak.datavalue.value )
		end
	end
	return ids
end

local function getLink( property, val )
	local link, returnVal = "", {}
	
	returnVal.isError = false
	
	if mw.ustring.find( val, '//' ) then
		link = val
	else
		if type(property) == 'number' then
			local entityObject = mw.wikibase.getEntity('P'..property)
			local dataType
			if entityObject then dataType = entityObject.datatype else returnVal.isError = true end
			if dataType == "external-id" then
				local formatterURL = entityObject:getBestStatements('P1630')[1]
				if formatterURL then link = formatterURL.mainsnak.datavalue.value end
			elseif dataType == "url" then
				local subjectItem = entityObject:getBestStatements('P1629')[1]
				if subjectItem then
					local officialWebsite = mw.wikibase.getEntityObject(subjectItem.mainsnak.datavalue.value.id):getBestStatements('P856')[1]
					if officialWebsite then	link = officialWebsite.mainsnak.datavalue.value end
				end
			elseif dataType == "string" then
				local formatterURL = entityObject:getBestStatements('P1630')[1]
				if formatterURL then
					link = formatterURL.mainsnak.datavalue.value
				else
					local subjectItem = entityObject:getBestStatements('P1629')[1]
					if subjectItem then
						local officialWebsite = mw.wikibase.getEntityObject(subjectItem.mainsnak.datavalue.value.id):getBestStatements('P856')[1]
						if officialWebsite then	link = officialWebsite.mainsnak.datavalue.value end
					end
				end
			else
				returnVal.isError = true
			end
		elseif type(property) == 'string' then
			link = property
		end
		link = mw.ustring.gsub(link, '$1', (mw.ustring.gsub(val,"%%","%%%%")))
	end
	link = mw.ustring.gsub(link, '^[Hh][Tt][Tt][Pp]([Ss]?)://', 'http%1://') -- fix wikidata URL
	val = mw.ustring.match(val, '([^=/]*)/?$') -- get display name from end of URL
	if mw.ustring.find( link, '//' ) then
		returnVal.text = '['..link..' '..mw.text.encode(mw.uri.decode(val, "PATH"),'%[%]')..']'
	elseif link == "" then
		returnVal.text = val
	else
		returnVal.text = '<span class="external">[['..link..'|'..val..']]</span>'
	end
	return returnVal
end

local function createRow( id, label, rawValue, link, withUid )
	if link then
		local outStr = '*<span style="white-space:nowrap;">' .. label .. ' <span'
		if withUid then outStr = outStr..' class="uid"' end
		return outStr..'>' .. link .. '</span></span>\n'
	else
		return '* ' .. mw.text.tag('span', {class='error'}, 'The identifier ' .. id .. ' ' .. rawValue .. ' is not valid.') .. '\n'
	end
end

local function copyTable(inTable)
	if type(inTable) ~= 'table' then return inTable end
	local outTable = setmetatable({}, getmetatable(inTable))
	for key, value in pairs (inTable) do outTable[copyTable(key)] = copyTable(value) end
	return outTable
end

local p = {}

function p.authorityControlTaxon( frame )
	local resolve = require( "Module:ResolveEntityId" )
	local parentArgs = copyTable(frame:getParent().args)
	local currentTitle = mw.title.getCurrentTitle()
	local currentEntityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	
	local stringArgs = false
	local fromTitleCount, firstRow, rowCount = 1, 0, 0
	local outString, errors = "", ""
	local froms = {}
	local categories = {
		'[[Category:Taxonbar templates without from parameter]]',
		'[[Category:Taxonbar templates desynced from Wikidata]]',
		'', -- [3] placeholder for [[Category:Taxonbar templates using multiple Wikidata items]]
		'', -- [4] placeholder for [[Category:Taxonbar templates with invalid from parameters]]
		'', -- [5] placeholder for [[Category:Taxonbar templates using manual IDs]]
		'', -- [6] placeholder for [[Category:Taxonbar template pages requiring a Wikidata item]]
		'', -- [7] placeholder for [[Category:Taxonbar template pages without Wikidata taxon IDs]]
		'', -- [8] placeholder for [[Category:Taxonbar templates with duplicate from parameters]]
		'', -- [9] placeholder for [[Category:Taxonbar templates with manual IDs differing from Wikidata]]
		''  --[10] placeholder for [[Category:Taxonbar templates with manual IDs identical to Wikidata]]
	}
	
	if currentEntityId == nil then
		categories[6] = '[[Category:Taxonbar template pages requiring a Wikidata item]]'
	end
	
	--Cleanup args
	for k, v in pairs( frame:getParent().args ) do
		if type(k) == 'string' then
			--make args case insensitive
			local lowerk = mw.ustring.lower(k)
			if not parentArgs[lowerk] or parentArgs[lowerk] == '' then
				parentArgs[k] = nil
				parentArgs[lowerk] = v
			end
			--remap abc to abc1
			if not mw.ustring.find(lowerk,"%d$") then --if no number at end of param
				if not parentArgs[lowerk..'1'] or parentArgs[lowerk..'1'] == '' then
					parentArgs[lowerk] = nil
					lowerk = lowerk..'1'
					parentArgs[lowerk] = v
				end
			end
			if v and v ~= '' then
				--remap "for" to "title"
				if mw.ustring.sub(lowerk,1,3) == "for" then
					local forTitle = mw.ustring.gsub(lowerk,"^for","title",1)
					if parentArgs[forTitle] == '' or not parentArgs[forTitle] then
						parentArgs[lowerk] = nil
						lowerk = forTitle
						parentArgs[lowerk] = v
					end
				end
				--find highest from or title param
				if mw.ustring.sub(lowerk,1,4) == "from" then
					local fromNumber = tonumber(mw.ustring.sub(lowerk,5,-1))
					if fromNumber and fromNumber >= fromTitleCount then fromTitleCount = fromNumber end
					--look for duplicate froms while we're here
					if mw.ustring.find(v, "^Q%d") then
						if froms[v] ~= nil then
							categories[8] = '[[Category:Taxonbar templates with duplicate from parameters]]'
						end
						froms[v] = 1
					end
				elseif mw.ustring.sub(lowerk,1,5) == "title" then
					local titleNumber = tonumber(mw.ustring.sub(lowerk,4,-1))
					if titleNumber and titleNumber >= fromTitleCount then fromTitleCount = titleNumber end
				elseif mw.ustring.lower(v) ~= 'no' then
					stringArgs = true
					categories[5] = '[[Category:Taxonbar templates using manual IDs]]'
				end
			end
		end
	end

	--Setup navbox
	local navboxParams = {
		name  = 'Taxonbar',
		bodyclass = 'hlist',
		listclass = '',
		groupstyle = 'text-align: left;',
	}
	
	for f = 1,fromTitleCount,1
	do
		local elements, title = {}, nil
		--cleanup parameters
		if parentArgs['from'..f] == '' then parentArgs['from'..f] = nil end
		if parentArgs['title'..f] == '' then parentArgs['title'..f] = nil end
		--remap aliases
		for _, a in pairs( conf.aliases ) do
			local alias, name = mw.ustring.lower(a[1]), mw.ustring.lower(a[2])
			if parentArgs[alias..f] and not parentArgs[name..f] then
				parentArgs[name..f] = parentArgs[alias..f]
				parentArgs[alias..f] = nil
			end
		end
		--Fetch Wikidata item
		local from = resolve._entityid(frame, parentArgs['from'..f])
		local item = mw.wikibase.getEntity(from)
		local label = nil
		if type(item) == 'table' then
			local statements = item:getBestStatements('P225')[1] --P225 == taxon name
			if statements then
				local datavalue = statements.mainsnak.datavalue
				if datavalue then
					label = datavalue.value
				end
			end
			label = label or item:getLabel()
		else
			if parentArgs['from'..f] then
				categories[1] = ''
				categories[4] = '[[Category:Taxonbar templates with invalid from parameters]]'
				errors = errors .. mw.text.tag('strong', {class='error'}, 'Error: "' .. parentArgs['from'..f] .. '" is not a valid Wikidata entity ID.<br />')				
			end
		end
		if label and label ~= '' then
			title = mw.title.new(label)
		end
		if not title and parentArgs['title'..f] then
			title = mw.title.new(parentArgs['title'..f])
		end
		if not title and f == 1 then
			title = currentTitle
		end

		if title then
			if (not parentArgs['wikidata'..f] or parentArgs['wikidata'..f] == '') and (title.namespace == 0) then
				if parentArgs['from'..f] then
					parentArgs['wikidata'..f] = parentArgs['from'..f]
				elseif item then
					parentArgs['wikidata'..f] = item.id
				end
			end
			if title.namespace == 0 or stringArgs then --Only in the main namespace or if there are manual overrides
				local sourcesFound = false
				for _, params in pairs( conf.databases ) do
					params[1] = mw.ustring.lower(params[1])
					--Wikidata fallback if requested
					if (item ~= nil and item.claims ~= nil) and params[3] ~= 0 then
						local wikidataIds = getIdsFromWikidata( item, 'P' .. params[3] )
						local v = parentArgs[params[1]..f]
						if wikidataIds[1] then
							if (not v or v == '') then
								parentArgs[params[1]..f] = wikidataIds[1]
							else
								if v and v ~= 'no' and v ~= wikidataIds[1] then
									categories[9] = '[[Category:Taxonbar templates with manual IDs differing from Wikidata]]'
								elseif v and v == wikidataIds[1] then
									categories[10] = '[[Category:Taxonbar templates with manual IDs identical to Wikidata]]'
								end
							end
						end
					end
					local val = parentArgs[params[1]..f]
					if val and val ~= '' and mw.ustring.lower(val) ~= 'no' and params[3] ~= 0 then
						table.insert( elements, createRow( params[1], params[2] .. ':', val, getLink( params[3], val ).text, true ) )
						if params[1] ~= 'wikidata' then sourcesFound = true end
					end
				end

				--Generate navbox title
				if sourcesFound then
					rowCount = rowCount + 1
					if firstRow == 0 then firstRow = f end
					--set title from wikidata if it doesn't exist
					if parentArgs['title'..f] == '' or not parentArgs['title'..f] then
						parentArgs['noTitle'..f] = true
						parentArgs['title'..f] = title.text
					end
					--if it exists now, set row heading to title
					if parentArgs['title'..f] and parentArgs['title'..f] ~= '' then
						navboxParams['group'..f] = TaxonItalics.italicizeTaxonName(parentArgs['title'..f], false)
					else
						navboxParams['group'..f] = ""
					end
					navboxParams['list'..f] = table.concat( elements )
				elseif currentEntityId ~= nil then
					categories[7] = '[[Category:Taxonbar template pages without Wikidata taxon IDs]]'
				end
				
				--Categorize
				if parentArgs['from'..f] and parentArgs['from'..f] ~= '' then
					--blank "missing from" if 'from' exists
					categories[1] = ''
					--blank "desynced" if 'from' matches current page
					if parentArgs['from'..f] == currentEntityId then categories[2] = '' end
				end
					--cannot be "desynced" if no 'from' params
				if categories[1] ~= '' then categories[2] = '' end
			end
		end
	end

	if rowCount > 0 then
		local Navbox = require('Module:Navbox')
		if rowCount > 1 then
			categories[3] = '[[Category:Taxonbar templates using multiple Wikidata items]]'
			--remove duplicates and move page title to top
			local rowIDs = {}
			for f = 1,fromTitleCount,1
			do
				if parentArgs['title'..f] and parentArgs['title'..f] ~= '' then
					if rowIDs[parentArgs['wikidata'..f]] then --remove duplicate
						navboxParams['group'..f] = nil
						navboxParams['list'..f] = nil
					else
						rowIDs[parentArgs['wikidata'..f]] = true
						if f > firstRow and (parentArgs['title'..f] == currentTitle.text or parentArgs['wikidata'..f] == currentEntityId) then --move item linked to page to top
							if navboxParams['group'..f] and navboxParams['group'..f] ~= '' and navboxParams['list'..f] and navboxParams['list'..f] ~= '' then
								local tempGroup, tempList = navboxParams['group'..f], navboxParams['list'..f]
								navboxParams['group'..f], navboxParams['list'..f] = navboxParams['group'..firstRow], navboxParams['list'..firstRow]
								navboxParams['group'..firstRow], navboxParams['list'..firstRow] = tempGroup, tempList
							end
						end
					end
				end
			end
			--adjust navbox for number of rows
			navboxParams['title'] = "[[Help:Taxon identifiers|Taxon identifiers]]"
			if rowCount > 2 then
				navboxParams['navbar'] = 'plain'
			else
				navboxParams['state'] = 'off'
				navboxParams['navbar'] = 'off'
			end
		elseif parentArgs['noTitle'..firstRow] then
			navboxParams['group'..firstRow] = '[[Help:Taxon identifiers|Taxon identifiers]]'
		else
			navboxParams['group'..firstRow] = '[[Help:Taxon identifiers|Taxon identifiers]]<br />' .. navboxParams['group'..firstRow]
		end
		
		--return navbox
		outString = Navbox._navbox(navboxParams)
	end
	
	--add categories
	if string.sub(currentTitle.subpageText,1,9) == 'testcases' then parentArgs['demo'] = true end
	if parentArgs['demo'] and parentArgs['demo'] ~= '' then
		outString = outString .. mw.text.nowiki(table.concat(categories)) .. '<br />'
	elseif currentTitle.namespace == 0 then
		outString = outString .. table.concat(categories)
	end
	
	return outString .. errors
end

return p