ماژول:UnitTests

ویکی‌پدیادان، آچیق بیلیک‌لیک‌دن

بو ماژول اوچون بلگه‌لر ماژول:UnitTests/بلگه صفحه‌سینده یارادیلا بیلینر

-- UnitTester provides unit testing for other Lua scripts. For details see [[Wikipedia:Lua#Unit_testing]].
-- For user documentation see talk page.
local UnitTester = {}

local frame, tick, cross
local result_table_header = "{|class=\"wikitable\"\n|+ %s\n! !! Text !! Expected !! Actual"
local result_table_live_sandbox_header = "{|class=\"wikitable\"\n|+ %s\n! !! Test !! Live !! Sandbox !! Expected"

local result_table = { n = 0 }
local result_table_mt = {
	insert = function (self, ...)
		local n = self.n
		for i = 1, select('#', ...) do
			local val = select(i, ...)
			if val ~= nil then
				n = n + 1
				self[n] = val
			end
		end
		self.n = n
	end,
	insert_format = function (self, ...)
		self:insert(string.format(...))
	end,
	concat = table.concat
}
result_table_mt.__index = result_table_mt
setmetatable(result_table, result_table_mt)

local num_failures = 0

function first_difference(s1, s2)
  if s1 == s2 then return '' end
  local max = math.min(#s1, #s2)
  for i = 1, max do
    if s1:sub(i,i) ~= s2:sub(i,i) then return i end
  end
  return max + 1
end

local function return_varargs(...)
	return ...
end

function UnitTester:preprocess_equals(text, expected, options)
  local actual = frame:preprocess(text)
  if actual == expected then
    result_table:insert('| ', tick)
  else
    result_table:insert('| ', cross)
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or return_varargs
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table:insert(' \n| ', mw.text.nowiki(text), ' \n| ',
  	maybe_nowiki(expected), ' \n| ', maybe_nowiki(actual), differs_at,
  	"\n|-\n")
end

function UnitTester:preprocess_equals_many(prefix, suffix, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals(prefix .. case[1] .. suffix, case[2], options)
  end
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess(text1, text2, options)
	local actual = frame:preprocess(text1)										-- <actual> and <expected> will be rendered in <result_table>
	local expected = frame:preprocess(text2)
	local actual_for_comp = actual												-- copy of <actual> that may be modified to have same templatestyles stripmarker as <expected> for comparison
	local highlight																-- boolean true to highlight mismatched renderings in Actual column of result

	if options and true == options.templatestyles then							-- when module rendering has templatestyles strip markers, use ID from expected to prevent false test fail
		local pattern = '(\127[^\127]*UNIQ%-%-templatestyles%-)(%x+)(%-QINU[^\127]*\127)'	-- templatestyle stripmarker pattern
		local _, expected_stripmarker_id = expected:match(pattern)				-- get templatestyles strip marker id from expected (the reference); ignore first capture in pattern

		if expected_stripmarker_id then
			actual_for_comp = actual_for_comp:gsub(pattern, '%1' .. expected_stripmarker_id .. '%3')	-- replace actual id with expected id; ignore second capture in pattern
		end
	end

	-- option to ignore any strip marker when comparing actual to expected
	if options and true == options.stripmarker then
		local pattern = '(\127[^\127]*UNIQ%-%-%l+%-)(%x+)(%-%-?QINU[^\127]*\127)'
		local _, expected_stripmarker_id = expected:match(pattern)
		if expected_stripmarker_id then
			actual_for_comp = actual_for_comp:gsub(pattern, '%1' .. expected_stripmarker_id .. '%3')
			expected = expected:gsub(pattern, '%1' .. expected_stripmarker_id .. '%3')
		end
	end

	if actual_for_comp == expected then											-- are the renderings the same
		result_table:insert('| ', tick)
	else
		result_table:insert('| ', cross)										-- nope; mark as failure
		num_failures = num_failures + 1											-- tally
		highlight=true															-- and highlight the results table Actual column cell (so the failed test is more obvious)
	end
	local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or return_varargs
	local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
	result_table:insert(' \n| ',
		mw.text.nowiki(text1),													-- the tested template nowikied
		' \n| ',
		maybe_nowiki(expected),													-- the expected version
		highlight and ' \n|style="background: #fc0;"| ' or ' \n| ',				-- highlighted if test fail; not else
		maybe_nowiki(actual), differs_at,										-- the actual rendering using its own template styles if that is an option
		"\n|-\n")
end

function UnitTester:preprocess_equals_compare(live, sandbox, expected, options)
	local live_text = frame:preprocess(live)
	local sandbox_text = frame:preprocess(sandbox)

	local highlight_live = false
	local highlight_sandbox = false
	if live_text == expected and sandbox_text == expected then
		result_table:insert('| ', tick)
	else
		result_table:insert('| ', cross)
		num_failures = num_failures + 1

		if live_text ~= expected then
			highlight_live = true
		end

		if sandbox_text ~= expected then
			highlight_sandbox = true
		end
	end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or return_varargs
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, live_text) or first_difference(expected, sandbox_text)) or ''
  result_table:insert(
			' \n| ',
			mw.text.nowiki(live),
			highlight_live and ' \n|style="background: #fc0;"| ' or ' \n| ',
			maybe_nowiki(live_text),
			highlight_sandbox and ' \n|style="background: #fc0;"| ' or ' \n| ',
			maybe_nowiki(sandbox_text),
			' \n| ',
			maybe_nowiki(expected),
			differs_at,
			"\n|-\n"
	)
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess_many(prefix1, suffix1, prefix2, suffix2, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals_preprocess(prefix1 .. case[1] .. suffix1, prefix2 .. (case[2] and case[2] or case[1]) .. suffix2, options)
  end
end

function UnitTester:preprocess_equals_sandbox_many(module, function_name, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
		local live = module .. "|" .. function_name .. "|" .. case[1] .. "}}"
		local sandbox = module .. "/sandbox|" .. function_name .. "|" .. case[1] .. "}}"
    self:preprocess_equals_compare(live, sandbox, case[2], options)
  end
end

function UnitTester:equals(name, actual, expected, options)
  if actual == expected then
    result_table:insert('| ', tick)
  else
    result_table:insert('| ', cross)
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or return_varargs
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  local display = options and options.display or function(x) return x end
  result_table:insert(' \n| ', name, ' \n| ',
  	maybe_nowiki(tostring(display(expected))), ' \n| ',
  	maybe_nowiki(tostring(display(actual))), differs_at, "\n|-\n")
end

local function deep_compare(t1, t2, ignore_mt)
  local ty1 = type(t1)
  local ty2 = type(t2)
  if ty1 ~= ty2 then return false end
  if ty1 ~= 'table' and ty2 ~= 'table' then return t1 == t2 end

  local mt = getmetatable(t1)
  if not ignore_mt and mt and mt.__eq then return t1 == t2 end

  for k1, v1 in pairs(t1) do
    local v2 = t2[k1]
    if v2 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end
  for k2, v2 in pairs(t2) do
    local v1 = t1[k2]
    if v1 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end

  return true
end

function val_to_str(v)
  if type(v) == 'string' then
    v = mw.ustring.gsub(v, '\n', '\\n')
    if mw.ustring.match(mw.ustring.gsub(v, '[^\'"]', ''), '^"+$') then
      return "'" .. v .. "'"
    end
    return '"' .. mw.ustring.gsub(v, '"', '\\"' ) .. '"'
  else
    return type(v) == 'table' and table_to_str(v) or tostring(v)
  end
end

function table_key_to_str(k)
  if type(k) == 'string' and mw.ustring.match(k, '^[_%a][_%a%d]*$') then
    return k
  else
    return '[' .. val_to_str(k) .. ']'
  end
end

function table_to_str(tbl)
  local result, done = {}, {}
  for k, v in ipairs(tbl) do
    table.insert(result, val_to_str(v))
    done[k] = true
  end
  for k, v in pairs(tbl) do
    if not done[k] then
      table.insert(result, table_key_to_str(k) .. '=' .. val_to_str(v))
    end
  end
  return '{' .. table.concat(result, ',') .. '}'
end

function UnitTester:equals_deep(name, actual, expected, options)
  if deep_compare(actual, expected) then
    result_table:insert('| ', tick)
  else
    result_table:insert('| ', cross)
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or return_varargs
  local actual_str = val_to_str(actual)
  local expected_str = val_to_str(expected)
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected_str, actual_str)) or ''
  result_table:insert(' \n| ', name, ' \n| ', maybe_nowiki(expected_str),
  	' \n| ', maybe_nowiki(actual_str), differs_at, "\n|-\n")
end

function UnitTester:iterate(examples, func)
	require 'libraryUtil'.checkType('iterate', 1, examples, 'table')
	if type(func) == 'string' then
		func = self[func]
	elseif type(func) ~= 'function' then
		error(("bad argument #2 to 'iterate' (expected function or string, got %s)")
			:format(type(func)), 2)
	end

	for i, example in ipairs(examples) do
		if type(example) == 'table' then
			func(self, unpack(example))
		elseif type(example) == 'string' then
			self:heading(example)
		else
			error(('bad example #%d (expected table, got %s)')
				:format(i, type(example)), 2)
		end
	end
end

function UnitTester:heading(text)
	result_table:insert_format(' ! colspan="%u" style="text-align: left" | %s \n |- \n ',
		self.columns, text)
end

function UnitTester:run(frame_arg)
  frame = frame_arg
  self.frame = frame
  self.differs_at = frame.args['differs_at']
  tick = frame:preprocess('{{Tick}}')
  cross = frame:preprocess('{{Cross}}')

	local table_header = result_table_header
	if frame.args['live_sandbox'] then
		table_header = result_table_live_sandbox_header
	end

	self.columns = 4
  if self.differs_at then
    table_header = table_header .. ' !! Differs at'
    self.columns = self.columns + 1
  end

  -- Sort results into alphabetical order.
  local self_sorted = {}
  for key, _ in pairs(self) do
    if key:find('^test') then
      table.insert(self_sorted, key)
    end
  end
  table.sort(self_sorted)
  -- Add results to the results table.
  for _, value in ipairs(self_sorted) do
    result_table:insert_format(table_header .. "\n|-\n", value)
    self[value](self)
    result_table:insert("|}\n")
  end

  return (num_failures == 0 and "<b style=\"color:#008000\">All tests passed.</b>" or "<b style=\"color:#800000\">" .. num_failures .. " tests failed.</b>[[Category:Failed Lua testcases using Module:UnitTests]]") .. "\n\n" .. frame:preprocess(result_table:concat())
end

function UnitTester:new()
  local o = {}
  setmetatable(o, self)
  self.__index = self
  return o
end

local p = UnitTester:new()
function p.run_tests(frame) return p:run(frame) end
return p