عونصورلارین اریمه نوقطه‌سی (بیلگی یارپاغی)

ویکی‌پدیادان، آچیق بیلیک‌لیک‌دن

أریمه نقطه سی[دَییشدیر]

Reference Kelvin Celsius Fahrenheit Comments
1 H hydrogen /H- هیدروژن
use 13.99 K −259.16 °C −434.49 °F
WEL 14.01 K −259.14 °C −434.45 °F
CRC −259.16 °C
LNG −259.35 °C
2 He helium هئلیوم
use 0 K ۰ K (−۲۷۳٫۱۵ °C) ۰ K (−۴۵۹٫۶۷ °F) hcp crystal melting to He-II superfluid at 25.00 atm
1.463 K ۱٫۴۶۳ K (−۲۷۱٫۶۸۷ °C) ۱٫۴۶۳ K (−۴۵۷٫۰۳۷ °F) triple point hcp−bcc−He-II at 26.036 atm
1.762 K ۱٫۷۶۲ K (−۲۷۱٫۳۸۸ °C) ۱٫۷۶۲ K (−۴۵۶٫۴۹۸ °F) triple point hcp−bcc−He-II at 29.725 atm
1.772 K ۱٫۷۷۲ K (−۲۷۱٫۳۷۸ °C) ۱٫۷۷۲ K (−۴۵۶٫۴۸۰ °F) triple point hcp−He-II−He-I at 30.016 atm
WEL 0.95 K −272.2 °C −458 °F
LNG −272.15 °C (at 25 atm)
Hoffer et al. 0 K ۰ K (−۲۷۳٫۱۵ °C) ۰ K (−۴۵۹٫۶۷ °F) hcp crystal melting to He-II superfluid at 25.00 atm
1.463 K ۱٫۴۶۳ K (−۲۷۱٫۶۸۷ °C) ۱٫۴۶۳ K (−۴۵۷٫۰۳۷ °F) triple point hcp−bcc−He-II at 26.036 atm
1.762 K ۱٫۷۶۲ K (−۲۷۱٫۳۸۸ °C) ۱٫۷۶۲ K (−۴۵۶٫۴۹۸ °F) triple point hcp−bcc−He-II at 29.725 atm
1.772 K ۱٫۷۷۲ K (−۲۷۱٫۳۷۸ °C) ۱٫۷۷۲ K (−۴۵۶٫۴۸۰ °F) triple point hcp−He-II−He-I at 30.016 atm
3 Li lithium لیتییوم
use 453.65 K 180.50 °C 356.90 °F
WEL 453.69 K 180.54 °C 356.97 °F
CRC 180.50 °C
LNG 180.54 °C
4 Be beryllium بئریلییوم
use 1560 K 1287 °C 2349 °F
WEL 1560 K 1287 °C 2349 °F
CRC 1287 °C
LNG 1287 °C
5 B boron بور
use 2349 K 2076 °C 3769 °F
WEL 2349 K 2076 °C 3769 °F
CRC 2075 °C
LNG 2076 °C
6 C carbon /graphite - کربون
use
WEL ? (3800 K) ? (3527 °C) ? (6381 °F)
CRC tp 4489 °C (at 10.3 MPa)
LNG subl. (3915–4020) °C
6 C carbon/diamond- آلماس پیرلانتا
use
WEL ? (3800 K) ? (3527 °C) ? (6381 °F)
CRC 4440 °C (at 12.4 GPa)
LNG 3500 °C (at 63.5 atm)
7 N nitrogen /N2- نیتروژئن
use 63.15 K −210.00 °C −346.00 °F
WEL 63.05 K −210.1 °C −346.18 °F
CRC −210.00 °C
LNG −210.01 °C
8 O oxygen /O2-اکسیژن
use 54.36 K −218.79 °C −361.82 °F
WEL 54.8 K −218.3 °C −360.9 °F
CRC −218.79 °C
LNG −218.4 °C
9 F fluorine /F2-فلوئور
use 53.48 K −219.67 °C −363.41 °F
WEL 53.53 K −219.62 °C −363.32 °F
CRC tp −219.67 °C
LNG −219.61 °C
10 Ne neon نئون
use 24.56 K −248.59 °C −415.46 °F
WEL 24.56 K −248.59 °C −415.46 °F
CRC −248.59 °C
LNG −248.67 °C
11 Na sodium سودیوم
use 370.944 K 97.794 °C 207.9 °F
WEL 370.87 K 97.72 °C 207.9 °F
CRC 97.794 °C
LNG 97.82 °C
12 Mg magnesium منیزیوم
use 923 K 650 °C 1202 °F
WEL 923 K 650 °C 1202 °F
CRC 650 °C
LNG 651 °C
13 Al aluminium آلومینیوم
use 933.47 K 660.32 °C 1220.58 °F
WEL 933.47 K 660.32 °C 1220.58 °F
CRC 660.32 °C
LNG 660.323 °C
freezing point 933.473 K (660.323 °C) fixed point on ITS-90
14 Si silicon سیلیکون
use 1687 K 1414 °C 2577 °F
WEL 1687 K 1414 °C 2577 °F
CRC 1414 °C
LNG 1412 °C
15 P phosphorus /white- فوسفور آغ
use 317.30 K 44.15 °C 111.47 °F
WEL 317.3 K 44.2 °C 111.6 °F
CRC 44.15 °C
LNG 44.15 °C
15 P phosphorus /red-فوسفور آل
use 870 K 597 °C 1107 °F
CRC tp 590 °C
LNG 597 °C
15 P phosphorus/blackفوسفور قارا
use 883 K 610 °C 1130 °F
CRC 610 °C
LNG
16 S sulfur /orthorhombic, alpha- سولفور دیک أکسنلی
use 368.4 K 95.3 °C 203.5 °F (trans. to beta)
CRC 95.3 °C (trans. to mono)
LNG 94.5 °C (trans. to beta)
16 S sulfur /monoclinic, beta, trans. slowly to-  alpha/سولفور أیری اکسنلی
use 388.36 K 115.21 °C 239.38 °F
WEL 388.36 K 115.21 °C 239.38 °F
CRC 119.6 °C
LNG 115.21 °C
16 S sulfur (gamma-سولفور قاما
use 380.0 K 106.8 °C 224.2 °F
LNG 106.8 °C
17 Cl chlorine /Cl2-کلور
use 171.6 K −101.5 °C −150.7 °F
WEL 171.6 K −101.5 °C −150.7 °F
CRC −101.5 °C
LNG −101.5 °C
18 Ar argon -آرقون
use 83.81 K −189.34 °C −308.81 °F
WEL 83.8 K −189.3 °C −308.7 °F
CRC −189.34 °C
LNG −189.38 °C
19 K potassium-پوتاسیوم
use 336.7 K 63.5 °C 146.3 °F
WEL 336.53 K 63.38 °C 146.08 °F
CRC 63.5 °C
LNG 63.38 °C
20 Ca calcium-کلسییوم
use 1115 K 842 °C 1548 °F
WEL 1115 K 842 °C 1548 °F
CRC 842 °C
LNG 842 °C
21 Sc scandium- اسکاندییوم
use 1814 K 1541 °C 2806 °F
WEL 1814 K 1541 °C 2806 °F
CRC 1541 °C
LNG 1541 °C
22 Ti titanium /hexagonal-تیتانییوم
use 1941 K 1668 °C 3034 °F
WEL 1941 K 1668 °C 3034 °F
CRC 1668 °C
LNG 1668 °C
23 V vanadium-وانادییوم
use 2183 K 1910 °C 3470 °F
WEL 2183 K 1910 °C 3470 °F
CRC 1910 °C
LNG 1917 °C
24 Cr chromium-کروم
use 2180 K 1907 °C 3465 °F
WEL 2180 K 1907 °C 3465 °F
CRC 1907 °C
LNG 1907 °C
25 Mn manganese-منگنز
use 1519 K 1246 °C 2275 °F
WEL 1519 K 1246 °C 2275 °F
CRC 1246 °C
LNG 1244 °C (face-centered tetragonal)
26 Fe iron-دمیر
use 1811 K 1538 °C 2800 °F
WEL 1811 K 1538 °C 2800 °F
CRC 1538 °C
LNG 1535 °C
27 Co cobalt کوبالت
use 1768 K 1495 °C 2723 °F
WEL 1768 K 1495 °C 2723 °F
CRC 1495 °C
LNG 1494 °C
28 Ni nickel نیکئل
use 1728 K 1455 °C 2651 °F
WEL 1728 K 1455 °C 2651 °F
CRC 1455 °C
LNG 1453 °C
29 Cu copper پاخیر
use 1357.77 K 1084.62 °C 1984.32 °F
WEL 1357.77 K 1084.62 °C 1984.32 °F
CRC 1084.62 °C
LNG 1084.62 °C
freezing point 1357.77 K (1084.62 °C) fixed point on ITS-90
30 Zn zinc- چینکو
use 692.68 K 419.53 °C 787.15 °F
WEL 692.68 K 419.53 °C 787.15 °F
CRC 419.53 °C
LNG 419.527 °C
freezing point 692.677 K (419.527 °C) fixed point on ITS-90
31 Ga gallium -قالییوم
use 302.9146 K 29.7646 °C 85.5763 °F
WEL 302.91 K 29.76 °C 85.57 °F
CRC tp 29.771 °C
LNG 29.7646 °C
melting point 302.9146 K (29.7646 °C) fixed point on ITS-90
32 Ge germanium ژئرمانییوم
use 1211.40 K 938.25 °C 1720.85 °F
WEL 1211.4 K 938.3 °C 1720.9 °F
CRC 938.25 °C
LNG 937.3 °C
33 As arsenic آرسنیک
use 1090 K 817 °C 1503 °F
WEL 1090 K 817 °C 1503 °F
CRC tp 817 °C (at 3.70 MPa)
LNG 817 °C
34 Se selenium /hexagonal, gray-سئلئنییوم آلتیگن
use 494 K 221 °C 430 °F
WEL 494 K 221 °C 430 °F
CRC 220.5 °C
LNG 217 °C
34 Se selenium /vitreous-سئلئنییوم جاملی
use 453 K 180 °C 356 °F (trans. to gray)
CRC 180 °C (trans. to gray)
35 Br bromine /Br2- بروم
use 265.8 K −7.3 °C 19 °F
WEL 265.8 K −7.3 °C 19 °F
CRC −7.2 °C
LNG −7.25 °C
36 Kr krypton کریپتون
use 115.78 K −157.37 °C −251.27 °F
WEL 115.79 K −157.37 °C −251.25 °F
CRC tp −157.38 °C (at 73.2 kPa)
LNG −157.36 °C
37 Rb rubidium روبیدییوم
use 312.45 K 39.30 °C 102.74 °F
WEL 312.46 K 39.31 °C 102.76 °F
CRC 39.30 °C
LNG 39.31 °C
38 Sr strontium استرانسیوم
use 1050 K 777 °C 1431 °F
WEL 1050 K 777 °C 1431 °F
CRC 777 °C
LNG 757 °C
39 Y yttrium ایترییوم
use 1799 K 1526 °C 2779 °F
WEL 1799 K 1526 °C 2779 °F
CRC 1522 °C
LNG 1522 °C
40 Zr zirconium زیرکونییوم
use 2128 K 1855 °C 3371 °F
WEL 2128 K 1855 °C 3371 °F
CRC 1855 °C
LNG 1852 °C
41 Nb niobium نییوبییوم
use 2750 K 2477 °C 4491 °F
WEL 2750 K 2477 °C 4491 °F
CRC 2477 °C
LNG 2468 °C
42 Mo molybdenum مولیبدئن
use 2896 K 2623 °C 4753 °F
WEL 2896 K 2623 °C 4753 °F
CRC 2623 °C
LNG 2622 °C
43 Tc technetium /Tc-98 -تئکنئسییوم
use 2430 K 2157 °C 3915 °F
WEL 2430 K 2157 °C 3915 °F
CRC 2157 °C
LNG 2157 °C (Tc-98)
44 Ru ruthenium روتئنییوم
use 2607 K 2334 °C 4233 °F
WEL 2607 K 2334 °C 4233 °F
CRC 2334 °C
LNG 2334 °C
45 Rh rhodium رودییوم
use 2237 K 1964 °C 3567 °F
WEL 2237 K 1964 °C 3567 °F
CRC 1964 °C
LNG 1963 °C
46 Pd palladium پالادییوم
use 1828.05 K 1554.9 °C 2830.82 °F
WEL 1828.05 K 1554.9 °C 2830.82 °F
CRC 1554.9 °C
LNG 1555 °C
47 Ag silver گوموش
use 1234.93 K 961.78 °C 1763.2 °F
WEL 1234.93 K 961.78 °C 1763.2 °F
CRC 961.78 °C
LNG 961.78 °C
freezing point 1234.93 K (961.78 °C) fixed point on ITS-90
48 Cd cadmium کادئمییوم
use 594.22 K 321.07 °C 609.93 °F
WEL 594.22 K 321.07 °C 609.93 °F
CRC 321.07 °C
LNG 321 °C
49 In indiumایندییوم
use 429.75 K 156.60 °C 313.88 °F
WEL 429.75 K 156.6 °C 313.88 °F
CRC 156.60 °C
LNG 156.60 °C
freezing point 429.7485 K (156.5985 °C) fixed point on ITS-90
50 Sn tin /white قالای
use 505.08 K 231.93 °C 449.47 °F
WEL 505.08 K 231.93 °C 449.47 °F
CRC 231.93 °C
LNG 231.928 °C
freezing point 505.078 K (231.928 °C) fixed point on ITS-90
51 Sb antimony آنتیموآن
use 903.78 K 630.63 °C 1167.13 °F
WEL 903.78 K 630.63 °C 1167.13 °F
CRC 630.63 °C
LNG 630.7 °C
52 Te tellurium تئلورییوم
use 722.66 K 449.51 °C 841.12 °F
WEL 722.66 K 449.51 °C 841.12 °F
CRC 449.51 °C
LNG 449.8 °C
53 I iodine /I2 یود
use 386.85 K 113.7 °C 236.66 °F
WEL 386.85 K 113.7 °C 236.66 °F
CRC 113.7 °C
LNG 113.60 °C
54 Xe xenon زئنون
use 161.40 K −111.75 °C −169.15 °F
WEL 161.4 K −111.7 °C −169.1 °F
CRC tp −111.795 °C (at 81.6 kPa)
LNG −111.8 °C
55 Cs caesium سئزییوم
use 301.7 K 28.5 °C 83.3 °F
WEL 301.59 K 28.44 °C 83.19 °F
CRC 28.5 °C
LNG 28.44 °C
56 Ba barium بارییوم
use 1000 K 727 °C 1341 °F
WEL 1000 K 727 °C 1341 °F
CRC 727 °C
LNG 726.9 °C
57 La lanthanum لانتانییوم
use 1193 K 920 °C 1688 °F
WEL 1193 K 920 °C 1688 °F
CRC 918 °C
LNG 920 °C
58 Ce cerium سئرییوم
use 1068 K 795 °C 1463 °F
WEL 1068 K 795 °C 1463 °F
CRC 798 °C
LNG 795 °C
59 Pr praseodymium پراسئودیمییوم
use 1208 K 935 °C 1715 °F
WEL 1208 K 935 °C 1715 °F
CRC 931 °C
LNG 935 °C
60 Nd neodymium نئو دیمییوم
use 1297 K 1024 °C 1875 °F
WEL 1297 K 1024 °C 1875 °F
CRC 1021 °C
LNG 1024 °C
61 Pm promethium /Pm-147 پرومئتییوم
use 1315 K 1042 °C 1908 °F
WEL 1373 K 1100 °C 2012 °F
CRC 1042 °C
LNG 1080 °C (Pm-147)
62 Sm samarium سامارییوم
use 1345 K 1072 °C 1962 °F
WEL 1345 K 1072 °C 1962 °F
CRC 1074 °C
LNG 1074 °C
63 Eu europium یوروپییوم
use 1099 K 826 °C 1519 °F
WEL 1099 K 826 °C 1519 °F
CRC 822 °C
LNG 822 °C
64 Gd gadolinium قادولینییوم
use 1585 K 1312 °C 2394 °F
WEL 1585 K 1312 °C 2394 °F
CRC 1313 °C
LNG 1312 °C
65 Tb terbium تئربییوم
use 1629 K 1356 °C 2473 °F
WEL 1629 K 1356 °C 2473 °F
CRC 1356 °C
LNG 1356 °C
66 Dy dysprosium دیسپروسییوم
use 1680 K 1407 °C 2565 °F
WEL 1680 K 1407 °C 2565 °F
CRC 1412 °C
LNG 1412 °C
67 Ho holmium هولمییوم
use 1734 K 1461 °C 2662 °F
WEL 1734 K 1461 °C 2662 °F
CRC 1474 °C
LNG 1474 °C
68 Er erbium ائربییوم
use 1802 K 1529 °C 2784 °F
WEL 1770 K 1497 °C 2727 °F
CRC 1529 °C
LNG 1529 °C
talk
  • The Gmelin rare earths handbook lists 1522 °C and 1550 °C as two melting points given in the literature, the most recent reference [Handbook on the chemistry and physics of rare earths, vol.12 (1989)] is given with 1529 °C.
  • The World Book encyclopedia from 2002 lists 1529 °C.
69 Tm thulium تولییوم
use 1818 K 1545 °C 2813 °F
WEL 1818 K 1545 °C 2813 °F
CRC 1545 °C
LNG 1545 °C
70 Yb ytterbium ایتئربییوم
use 1097 K 824 °C 1515 °F
WEL 1097 K 824 °C 1515 °F
CRC 819 °C
LNG 819 °C
71 Lu lutetium لوتئسییوم
use 1925 K 1652 °C 3006 °F
WEL 1925 K 1652 °C 3006 °F
CRC 1663 °C
LNG 1663 °C
72 Hf hafnium هافنییوم
use 2506 K 2233 °C 4051 °F
WEL 2506 K 2233 °C 4051 °F
CRC 2233 °C
LNG 2227 °C
73 Ta tantalum تانتالییوم
use 3290 K 3017 °C 5463 °F
WEL 3290 K 3017 °C 5463 °F
CRC 3017 °C
LNG 2996 °C
74 W tungsten تنگستن
use 3695 K 3422 °C 6192 °F
WEL 3695 K 3422 °C 6192 °F
CRC 3422 °C
LNG 3387 °C
75 Re rhenium رئنییوم
use 3459 K 3186 °C 5767 °F
WEL 3459 K 3186 °C 5767 °F
CRC 3186 °C
LNG 3180 °C
76 Os osmium اوسمییوم
use 3306 K 3033 °C 5491 °F
WEL 3306 K 3033 °C 5491 °F
CRC 3033 °C
LNG 3045 °C
77 Ir iridium ایریدییوم
use 2719 K 2446 °C 4435 °F
WEL 2739 K 2466 °C 4471 °F
CRC 2446 °C
LNG 2447 °C
78 Pt platinum پلاتین
use 2041.4 K 1768.3 °C 3214.9 °F
WEL 2041.4 K 1768.3 °C 3214.9 °F
CRC 1768.4 °C
LNG 1769 °C
79 Au gold آلتین
use 1337.33 K 1064.18 °C 1947.52 °F
WEL 1337.33 K 1064.18 °C 1947.52 °F
CRC 1064.18 °C
LNG 1064.18 °C
freezing point 1337.33 K (1064.18 °C) fixed point on ITS-90
80 Hg mercury جیوه
use 234.32 K −38.83 °C −37.89 °F
WEL 234.32 K −38.83 °C −37.89 °F
CRC tp −38.837 °C
LNG −38.83 °C
81 Tl thallium تالییوم
use 577 K 304 °C 579 °F
WEL 577 K 304 °C 579 °F
CRC 304 °C
LNG 303.5 °C
82 Pb lead قورقوشوم
use 600.61 K 327.46 °C 621.43 °F
WEL 600.61 K 327.46 °C 621.43 °F
CRC 327.46 °C
LNG 327.43 °C
83 Bi bismuth بیسموت
use 544.7 K 271.5 °C 520.7 °F
WEL 544.4 K 271.3 °C 520.3 °F
CRC 271.40 °C
LNG 271.5 °C
84 Po polonium پولونییوم
use 527 K 254 °C 489 °F
WEL 527 K 254 °C 489 °F
CRC 254 °C
LNG 254 °C
85 At astatine آستاتین
use 575 K 302 °C 576 °F
WEL 575 K 302 °C 576 °F
CRC 302 °C
LNG 302 °C
86 Rn radon رادون
use 202 K −71 °C −96 °F
WEL 202 K −71 °C −96 °F
CRC −71 °C
LNG −71 °C
87 Fr francium فرانسییوم
use 300 K 27 °C 80 °F
CRC 27 °C
88 Ra radium رادییوم
use 973 K 700 °C 1292 °F
WEL 973 K 700 °C 1292 °F
CRC 700 °C
LNG 700.1 °C
89 Ac actinium /Ac-227 آکتینییوم
use circa 1323 K circa 1050 °C circa 1922 °F
WEL 1323 K 1050 °C 1922 °F
CRC 1051 °C
LNG 1050(50) °C (Ac-227)
90 Th thorium تورییوم
use 2115 K 1842 °C 3348 °F
WEL 2115 K 1842 °C 3348 °F
CRC 1750 °C
LNG 1750 °C
91 Pa protactinium پروتاکتینییوم
use 1841 K 1568 °C 2854 °F
WEL 1841 K 1568 °C 2854 °F
CRC 1572 °C
92 U uranium اورانییوم
use 1405.3 K 1132.2 °C 2070 °F
WEL 1405.3 K 1132.2 °C 2070 °F
CRC 1135 °C
LNG 1135 °C
93 Np neptunium نئپتونییوم
use 917 K 644 °C 1191 °F
WEL 910 K 637 °C 1179 °F
CRC 644 °C
LNG 644 °C
94 Pu plutonium پلوتونییوم
use 912.5 K 639.4 °C 1182.9 °F
WEL 912.5 K 639.4 °C 1182.9 °F
CRC 640 °C
LNG 639.5 °C
95 Am americium آمئرئسییوم
use 1449 K 1176 °C 2149 °F
WEL 1449 K 1176 °C 2149 °F
CRC 1176 °C
LNG 1176 °C
96 Cm curium/Cm-244 -کورییوم
use 1613 K 1340 °C 2444 °F
WEL 1613 K 1340 °C 2444 °F
CRC 1345 °C
LNG 1340 °C (Cm-244)
97 Bk berkelium (alpha- برکلییوم آلفا
use 1323 K 1050 °C 1922 °F
CRC 1050 °C
LNG 1050 °C
97 Bk berkelium (beta برکلییوم بئتا
use 1259 K 986 °C 1807 °F
WEL 1259 K 986 °C 1807 °F
CRC 986 °C
LNG 986 °C
98 Cf californium (Cf-252 - کالیفورمییوم
use 1173 K 900 °C 1652 °F
WEL 1173 K 900 °C 1652 °F
CRC 900 °C
LNG 900 °C (Cf-252)
99 Es einsteinium اینشتینییوم
use 1133 K 860 °C 1580 °F
WEL 1133 K 860 °C 1580 °F
CRC 860 °C
LNG 860 °C
100 Fm fermium (Fm-257- فئرمییوم
use 1800 K 1527 °C 2781 °F
WEL 1800 K 1527 °C 2781 °F
CRC 1527 °C
LNG 1527 °C (Fm-257)
101 Md mendelevium مندلیوییوم
use 1100 K 827 °C 1521 °F
WEL 1100 K 827 °C 1521 °F
CRC 827 °C
102 No nobelium نوبئلییوم
use 1100 K 827 °C 1521 °F
WEL 1100 K 827 °C 1521 °F
CRC 827 °C
103 Lr lawrencium لاورئنسییوم
use 1900 K 1627 °C 2961 °F
WEL 1900 K 1627 °C 2961 °F
CRC 1627 °C
LNG 1627 °C